Skip to Content

Kendra Varga

Vivekananda Kendra Samachar 2015-16

Kendra Varga started at Bilaspur

First "Kendra Varga" at Bilaspur is started with the presence of Ma. Bhanudas ji ( Rastriy Mahasachiv vkendra) and Shital Didi ( Madhayprant Sangthk) , Dr. U.V. Vare ji ( Nagar Pramukh), Kuldil Mhajan ji (purnkalik karykrta), Tikeshwar Kaushik ji (Yuva Pramukh) Vivek Pandey ji (Sanskar varga pramukh), Ashutosh Shukla (karykrta).Where also present Shri Lidbide ji, Dr. B.N. Tiwari, SH Shende ji, Bupendra ji, Bharat ji, Dr. Sanjay ji, and various other member and other citizen, Group of Youth and Childern etc.

Syndicate content